Ochrana osobných údajov

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Toto stanovisko o ochrane osobných údajov (ďalej len „Stanovisko“) popisuje, ako „Realitka pre každého“ s obchodnými údajmi FANTASTICKÝ SVET REALÍT, s.r.o. so sídlom na adrese Dúbie 47 Kysucké Nové Mesto 024 01, IČO: 55 543 405 (ďalej len „Kancelária“) zhromažďuje, používa a chráni osobné údaje svojich klientov a záujemcov o služby tejto realitnej kancelárie. Jeho účelom je poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi nakladané.

1.2 Vážime si Vašej dôvery, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto postupujeme pri spracovaní osobných údajov starostlivo a dodržujeme všetky platné normy, predovšetkým Nariadení (EU) 2016/679, t.j. všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré je všeobecne známe pod skratkou GDPR. Kliknutím na číslo nariadenia v predchádzajúcej vete sa dostanete priamo na text tohto predpisu a nájdete tam aj presné znenie právnych ustanovení, na ktoré v tomto texte nižšie odkazujeme.

2. Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov

2.1 Kancelária môže zbierať osobné údaje, ako sú mená, kontaktné údaje, informácie o nehnuteľnostiach a ďalšie informácie potrebné pre poskytovanie realitných služieb.

2.2 Kancelária spracováva údaje, ktoré jej sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť predovšetkým o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, uvedením údajov do zriadeného užívateľského účtu na našom webe, poskytnutí údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv (t.j. v súvislosti s poskytnutím služieb), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciách typu skype, fb messenger). Kancelária teda bude zhromažďovať osobné údaje len na základe súhlasu klienta alebo v prípade splnenia právnych povinností.

2.3 Kancelária spracováva aj údaje, ktoré sami zverejníte na internete a predovšetkým na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, LinkedIn) a údaje z verejných registrov (predovšetkým pre uvedenie, či kontrolu vašich identifikačných údajov do zmlúv). Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovania musí mať kancelária váš súhlas, potom takéto údaje k danému účelu spracováva len s vašim súhlasom.

2.4 Údaje kancelárii poskytujete zásadne dobrovoľne a len v niektorých prípadoch by vám nemohla bez poskytnutia údajov poskytnúť niektoré jej služby, na čo vás vždy dopredu upozorní. Povinne nám údaje kancelárii poskytujete len v prípadoch, ak tak priamo ukladá zákon.

2.5 Osobné údaje môžu spadať do kategórie „bežných osobných údajov“ alebo môže ísť o zvláštnu kategóriu údajov, t.j. citlivé údaje, kde pre ich spracovanie právne predpisy stanovia prísnejšie podmienky.

  • Bežné osobné údaje, ktoré kancelária spracováva:
    • Meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, vek, rodné číslo, IČO, telefónne číslo, e-mail, vzdelanie, IP adresu, cookies, informácie o objednaných službách, informácie o tom, aké služby vám kancelária poskytla.

 

  • Zvláštna kategória osobných údajov („citlivé“ osobné údaje), ktoré kancelária spracováva:
    • Citlivé osobné údaje kancelária nespracováva a ak by ich potrebovala spracovávať, bude vás o tom vopred informovať.

3. Spracovanie osobných údajov

3.1 Spracovanie osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných povinností.

Aby kancelária mohla s vami uzatvoriť zmluvu a dodať vám vami objednané služby a viesť aj súvisiacu komunikáciu s vami, spracováva tieto bežné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, telefónne číslo, e-mail

Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi kanceláriou a vami. Takouto povinnosťou môže byť dodanie služieb, zaslanie konkrétnych pokynov pred konaním kurzu a pod. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzatvorenú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanú. Môže ísť napr. aj o zmluvu uzatvorenú ústne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a potvrdením takejto objednávky kanceláriou.

K tomuto účelu osobné údaje kancelária spracováva po dobu trvania zmluvného vzťahu. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo pre účely oprávneného záujmu, tak ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

3.2 Spracovávanie osobných údajov pre splnenie povinností z účtovníckych, daňových a ďalších právnych predpisov.

Aby kancelária dodržiavala povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, predovšetkým v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictva.

Doba, po ktorú sú údaje spracovávané, je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré kancelárii povinnosti ich spracovania ukladajú.

3.3 Spracovanie osobných údajov pre účely oprávnených záujmov kancelárie alebo tretej osoby.

Oprávnený záujem môže pokrývať celú radu situácií. Preto vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje kancelária spracováva:

  • Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie práv kancelárie a právnych nárokov, predovšetkým z uzatvorených zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely kancelária spracováva osobné údaje počas 15 rokov po ukončení zmluvnej spolupráce alebo posledného kontaktu, pokiaľ k uzatvorení zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacím lehotám nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusí kancelária dozvedieť hneď v okamžiku jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a vzájomnej komunikácie s kanceláriou.

  • Oprávneným záujmom je ďalej priamy marketing. Pre zasielanie obchodných oznámení bude kancelária spracovávať tieto osobné údaje svojich klientov: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail. Zasielanie obchodných oznámení na váš mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť kliknutím na odkaz uvedený v emaily. Ak by kancelária pre zaslanie ponuky alebo informácií o novinkách používala klasickú tlačenú formu alebo telefónny hovor, alebo niektorú z komunikačných aplikácií typu skype, messenger, aj tu bude rešpektovať, pokiaľ jej dáte vedieť, že si ďalší kontakt neprajete.

  • Aby vám kancelária mohla ponúkať produkty a služby na mieru, a zasielať vám len také ponuky a informácie, ktoré vás nebudú zbytočne zahlcovať a budú pre vás naopak prínosné, má kancelária svoju databázu kontaktov a osobných údajov členenú do viacerých zoznamov. Pokiaľ si napríklad prajete zasielanie informácií o  novinkách, automaticky sa váš e-mailový kontakt zaradí do databázy „zasielanie noviniek“. Rovnako tak, ak kancelárii pošlete správu z webu, zaradí sa váš kontakt do typu „objednané“ a po zaplatení do zoznamu „zaplatené“ a v takom okamihu vám systém aj automaticky pošle objednaný elektronický produkt alebo službu. Časť tohto automatizovaného spracovania tak slúži priamo pre splnenie našich zmluvných povinností, časť je použitá pre bežný marketing (teda spadá do kategórie oprávneného záujmu). Pokiaľ by toto “triedenie“ údajov bolo robené vo veľkom rozsahu, hodne „špecializovane“, potom už by ho kancelária mohla robiť iba na základe vášho súhlasu (a ten môžete potom kedykoľvek odvolať, tak ako je to popísané v ďalšej časti tohto dokumentu).

 

3.4 Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu

Ak kancelárii udelíte svoj súhlas, bude spracovávať vaše osobné údaje k zasielaniu ponuky našich služieb. Váš súhlas bude k tomuto spracovaniu potrebovať v prípade, že nie ste jej klientom. Pred tým, než kancelárii váš súhlas udelíte, bude vás informovať o tom, akých údajov a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré vaše osobné údaje spracováva aj na základe iného právneho titulu (viď pod písmenom A až C vyššie), bude pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účelom súhlas nutný nie je.

4. Zdieľanie osobných údajov

4.1 Kancelária môže zdieľať osobné údaje so svojimi partnermi, ako sú právni a finanční poradcovia, len vtedy, keď je to nevyhnutné pre vykonávanie služieb a so súhlasom klienta.

4.2 Kancelária nezdieľa osobné údaje s tretími stranami s cieľom priamej reklamy alebo marketingu.

4.3 Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takú povinnosť ukladá zákon (t.j. predovšetkým v prípade kontroly, pri ktorej je daný orgán oprávnený predloženie niektorých osobných údajov vyžadovať).

5. Zabezpečenie údajov

5.1 Kancelária vykonáva primerané opatrenia na zabezpečenie osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zneužitím, stratou alebo poškodením.

5.2 Prístup k osobným údajom majú iba oprávnené osoby, ktoré sú zaviazané k zachovaniu dôvernosti týchto údajov.

6. Práva klientov

6.1 Právo na prístup k osobným údajom

Ide o právo na potvrdenie, či kancelária spracováva vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

6.2 Právo na opravu osobných údajov

Ide o právo na to, aby kancelária bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).

6.3 Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)

V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby kancelária bez zbytočného odkladu vymazala vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, keď sa výmaz neurobí).

6.4 Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby kancelária obmedzila spracovanie vašich osobných údajov.

6.5 Právo na prenositeľnosť údajov.

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a dať ich inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.

6.6 Právo vzniesť námietku

V prípadoch, keď osobné údaje kancelária spracováva pre účely oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku proti takému spracovaniu a potom nebude naďalej údaje spracovávať, ak oprávnený záujem kancelárie nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, tak má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania pre účely priameho marketingu.

6.7 Právo podať sťažnosť na dozorovaný úrad

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu www.uoou.sk

7. Informácie o cookies

7.1 Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Podľa nich vás kancelária na jej webe spozná a zobrazí vám web tak, aby všetko fungovalo správne a podľa vašich preferencií. Prehľad cookies a podmienky ich používania nájdete tu.

8. Kontaktné informácie

8.1 V prípade, že budete mať ďalšie dotazy k spracovaniu vašich osobných údajov kanceláriou, môžete ju kontaktovať na e-mail pomocou kontaktných údajov uvedených na stránke kontakt alebo pomocou kontaktného formulára kdekoľvek na webe.

8.2 Správou na tento mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na adresu kancelárie uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete taktiež priamo uplatniť vaše práva, o ktorých ste sa mohli dočítať v odstavci „6“. Kancelária si vás dovoľuje upozorniť, že pre účely overenia toho, že požiadavka je uplatnená skutočne priamo vami, vás môže potom ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí i pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

Toto znenie nadobudlo platnosť 1.1.2024.

realitka pre každého, nehnuteľnosti, predaj, maklér, realitný maklér, realitka