Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti realitnej kancelárie s názvom „Realitka pre každého“ a obchodnými údajmi FANTASTICKÝ SVET REALÍT, s.r.o. so sídlom na adrese Dubie 47 Kysucké Nové Mesto 024 01, IČO: 55 543 405 (ďalej len „Kancelária“) a jej klientov v súvislosti so službami poskytovanými pri kúpe, predaji alebo prenájme nehnuteľnosti. Prosím, dôkladne si prečítajte tieto Podmienky pred použitím našich služieb.

2. Služby realitnej kancelárie

2.1 Kancelária sa zaväzuje poskytovať profesionálne realitné služby vrátane, ale nie obmedzené na, vyhľadávanie, inzerciu, prezentáciu, obhliadky a vybavovanie obchodov s nehnuteľnosťami.

2.2 Klient súhlasí, že bude spolupracovať s Kanceláriou pri predaji nehnuteľnosti, dodržiavať termíny a podmienky obhliadok, a spolupracovať pri vybavovaní právnych a finančných záležitostí.

3. Informácie na tomto webe

Čítaním informácií na tomto webe súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z publikovaných tréningových materiálov, článkov a obsahu webu, a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V článkoch, ktoré na webe publikujeme, môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru k tejto tematike.

4. Provizie a poplatky

4.1 Poplatky za služby realitnej kancelárie budú stanovené v individuálnych dohodách na základe zmluvných podmienok medzi Kanceláriou a Klientom.

4.2 Kancelária bude mať nárok na províziu pri úspešnom predaji alebo prenájme nehnuteľnosti na základe dohodnutých percentuálnych sadzieb.

5 Ochrana osobných údajov

5.1 Kancelária bude postupovať v súlade s príslušnými zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov a bude zabezpečovať ochranu osobných údajov Klientov.

5.2 Klient súhlasí s tým, že Kancelária môže zbierať a uchovávať osobné údaje nevyhnutné pre vykonávanie realitných služieb.

5.3 Viac o ochrane osobných údajov nájdete na tejto stránke: ochrana osobných údajov

6. Zodpovednosť a riešenie sporov

6.1 Kancelária sa zaväzuje vykonávať svoje služby s náležitou starostlivosťou a odbornosťou, avšak nezodpovedá za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z rozhodnutí klienta.

6.2 V prípade sporov týkajúcich sa týchto Podmienok, bude riešenie sporu prebiehať sprostredkovateľskou cestou alebo súdnou cestou v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto Podmienky budú pri vzniku obchodného vzťahu medzi Kanceláriou a Klientom upravené a doplnené konkrétnou zmluvou, ktorá sa viaže na jednotlivé úkony.

7.2 Tieto Podmienky môžu byť zmenené len písomnou dohodou medzi Kanceláriou a Klientom.

7.3 V prípade, že nejaká časť týchto Podmienok bude neplatná alebo nevykonateľná, neovplyvní to platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.

7.4 Akékoľvek ďalšie vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami, sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.).

7.5 Akékoľvek ďalšie vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Z. z.).

7.6 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1. 2024. Kancelária si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Poučenie o alternatívnom riešení sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a realitnou kanceláriou vznikol spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že realitná kancelária porušila iné jeho práva. Ak realitná kancelária na žiadosť spotrebiteľa o nápravu odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcii na adresu: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, pošt. priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na adrese: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Zoznam ďalších subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete tu: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Návrh musí obsahovať údaje spotrebiteľa – meno a priezvisko, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt (ak ich máte), presné označenie realitnej kancelárie, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha, dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s realitnou kanceláriou bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) alebo písm. g) zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. K návrhu je spotrebiteľ povinný priložiť doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný aj on-line na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

Reklamačné podmienky

V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa môžete uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Sprostredkovateľa. Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady služby. Pri uplatnení reklamácie sa môžete rozhodnúť, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňujete. Sprostredkovateľ na základe Vášho rozhodnutia určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť.

Vybavením reklamácie nie je dotknuté Vaše právo na náhradu škody. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej služby alebo jej časti, a to vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie).

Ak je Vaša reklamácia neoprávnená, Sprostredkovateľ reklamáciu zamietne. Sprostredkovateľ znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok Sprostredkovateľa na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

Sprostredkovateľ Vám pri uplatnení reklamácie vydá potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), Sprostredkovateľ‘ Vám doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie Vám Sprostredkovateľ nemusí doručovať, ak máte možnosť preukázať uplatnenie reklamácie inak. Sprostredkovateľ po vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(skopírujte si, vyplňte a zašlite nasledovný text len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ………….. [Doplniť údaje o Sprostredkovateľovi – obchodné meno, IČO, sídlo]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Kontaktujte nás

Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o našich službách, budeme radi, ak nás budete kontaktovať. Pre kontakt použite niektorý z kontaktných údajov na stránke „Kontakt“ na webe alebo ktorýkoľvek z kontaktných formulárov, ktoré sa na webe nachádzajú.

realitka pre každého, nehnuteľnosti, predaj, maklér, realitný maklér, realitka